REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www………………………...pl prowadzony jest przez firmę ………………………………………., ul. ……………………………………., ……………………………………, NIP …………………………………, REGON ……………………………………………, telefon: ………………………………, e-mail: …………………………………………, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.